LOGOPEDIE U DĚTÍ

 • opožděný vývoj řeči 
 • vývojová porucha jazyka - vývojová dysfázie
 • narušená artikulace hlásek - dyslalie
 • narušená plynulost řeči - koktavost, breptavost
 • narušená zvuková stránka řeči - rhinolalie, palatolalie
 • vývojová dysartrie, vývojová dyspraxie
 • symptomatické poruchy řeči při jiném základním onemocnění
 • psychogenní nemluvnost - mutismus (ve spolupráci s dalšími odborníky)
 • myofunkční poruchy


KDY S DÍTĚTEM KE KLINICKÉMU LOGOPEDOVI ?

před 2. rokem

 • při potížích s příjmem potravy (dítě neumí kousat, jí jen kašovitou stravu, zakašlává se u jídla, jí velmi málo druhů jídel apod.)

ve 3 letech

 • pokud dítě netvoří dvouslovná spojení - "mama ham, táta jede", řeč je hodně nesrozumitelná, dítě nerozumí, slovní zásoba je malá nebo se vyskytují jen onomatopoické zvuky - "haf, haf, papá, au, jé" (může se jednat o opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii apod.)
 • dítě zadrhává, neumí K,H,G,CH..

ve 4 letech

 • užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (často zaměňuje osoby, rody, nepoužívá - jsem, se, předložky, skloňuje s chybami), málo a obtížně se vyjadřuje, nerozumí řeči, nechápe význam vět
 • pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně (interdentální sigmatismus-"šlape si na jazyk", velární R- "ráčkování", apod.)
 • nevyslovuje správně L, dítě neměkčí (neumí Ď, Ť, Ň, Bě, Pě, Vě)
 • dítě zadrhává v řeči

v 4-5 letech

 • pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L, R, Č, Š, Ž nebo je vyslovuje nesprávně

po 5. roce

 • při poruše výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C,S,Z a samozřejmě i všech ostatních hlásek, které by už mělo dítě umět

Je dobré, pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládne správnou výslovnost všech hlásek. Proto je nutné někdy začít s logopedickou terapií dříve (při mnohočetné patlavosti kolem 4. roku), aby si dítě stihlo vyvozené hlásky do řeči zafixovat. Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku...

V případě, že mají poruchy výslovnosti i starší dětí, je možné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech např. na vysokou školu.


Kdy není dobré návštěvu klinické logopedie odkládat?

 • pokud dítě začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní sykavky, velární R- ráčkování...)
 • pokud dítě začne zadrhávat


Kdy se objednat ke klinickému logopedovi? www.klinickalogopedie.cz [online]. 20.3.2017 [cit. 2021-11-22]. Dostupné z: www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=aktuality&aid=1246