KONTAKT

Klinická logopedie Brabcová

Pitkovická 17, 251 01 Čestlice

IČ: 06399665

Tel.: +420 728 411 358

E-mail: logopediebrabcova@gmail.com

Online objednání pro stávající klienty na : https://klinicka-logopedie-brabcova2.reservio.com  

ORDINAČNÍ HODINY

Po: 14:00 - 19:00

Út:  7:00 - 12:00

St:  14:00 - 19:00

Pá:  7:00 -12:00 14:00 - 19:00

So:  8:00 - 13:00

Ordinační hodiny pouze pro předem objednané. 
 

11.10. - 14.10.2023 - dovolená

20.10. - 21.10.2023 - konference AKL

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Autobusy: 325, 328, 357, 363, 385

Parkovací stání před budovou zdravotního střediska

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
Správce Mgr. et Mgr. Lucie Brabcová, poskytovatel péče v nestátním zdravotnickém zařízení: Klinická logopedie, Pitkovická 17, 251 01 Čestlice, IČ 06399665 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o vás - pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při plnění zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.
Zdravotní dokumentace je na našem pracovišti vedena v kombinované podobě - 10% v počítači a 90% v papírové podobě. Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje jsou uchovávány v uzamykatelných skříních v uzamykatelných místnostech. K osobním údajům vedeným v počítači je přístup k souborům obsahujícím osobní údaje chráněn heslem.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.